LIÊN HỆ VỚI TRƯỜNG

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: Phòng 204 - Tầng Sảnh, Số 33 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.566.888 - 0855.311.211 - 0236.3519.929

Website: duhoc.donga.edu.vn

Email:

ĐƯỜNG ĐẾN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

LIÊN HỆ VỚI KHOA

Khoa Sau Đại học

Số điện thoại: 0236 3.662.295

Lê Thị Ngọc Bích

0387342249

bichltn@donga.edu.vn

 

KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

TUYỂN SINH QUỐC TÊ
KHOA SAU ĐẠI HỌC