Các ngành đào tạo liên kết cùng ĐH Liverpool John Moores, Anh Quốc